Právne rámce pre prenosy údajov

Platné od 30. septembra 2020

Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracovávajú, používame rovnakú ochranu popísanú v pravidlách ochrany súkromia. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom údajov, ako sú napríklad európske právne rámce popísané nižšie.

Európska komisia rozhodla, že niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) dostatočne chránia osobné údaje. Aktuálne rozhodnutia Európskej komisie týkajúce sa adekvátnej ochrany nájdete tu. Pri prenose údajov z EHP do iných krajín, ako sú napríklad Spojené štáty americké, spĺňame podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

Modelové zmluvné doložky

Európska komisia schválila použitie štandardných zmluvných doložiek ako prostriedkov na zaistenie náležitej ochrany pri prenose údajov mimo EHP. Začlenením štandardných zmluvných doložiek do zmluvy medzi stranami prenášajúcimi údaje je možné chrániť osobné údaje pri prenose do krajín mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva, v ktorých je na základe rozhodnutia Európskej komisie nedostatočná ochrana osobných údajov.

Tieto štandardné zmluvné doložky využívame pri prenosoch osobných údajov.

Spoločnosť Google tieto štandardné zmluvné doložky ponúka zákazníkom svojich služieb pre firmy vrátane služieb Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads a ďalších reklamných aj meracích služieb. Podrobnosti o používaní štandardných zmluvných doložiek spoločnosti Google v prípade služieb pre firmy nájdete na privacy.google.com/businesses.

Rámce EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných údajov členských krajín EÚ (vrátane členských krajín EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska dodržiavame podmienky právnych rámcov EU-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) a Swiss-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA), ktoré boli stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických tak, ako je to opísané v certifikácii Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov). Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google LLC a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve (ak nie sú výslovne vylúčené), touto certifikáciou potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov). Spoločnosť Google naďalej zodpovedá za všetky osobné údaje zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania v našom mene podľa princípu upravujúceho ďalší prenos (Onward Transfer Principle), ktorý je opísaný v oddiele Zdieľanie vašich údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov) a prezrieť si certifikáciu spoločnosti Google, navštívte web Privacy Shield.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Od 16. júla 2020 už nebudeme pri prenose údajov z EHP či Spojeného kráľovstva do USA využívať štít EU-U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka