Juridiska ramverk för dataöverföring

Gäller från och med 30 september 2020

Dataskyddslagstiftningen varierar mellan olika länder och i vissa länder är den strängare än i andra. Vi tillämpar skyddet som beskrivs i integritetspolicyn oavsett var dina uppgifter behandlas. Vi iakttar även vissa juridiska ramverk angående överföring av data, till exempel de europeiska ramverken som beskrivs nedan.

Europeiska kommissionen har beslutat att vissa länder utanför det Europeiska samarbetsområdet (EES) skyddar personliga uppgifter på ett adekvat sätt. Du kan granska gällande beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen här. När vi överför data från EES till andra länder, t.ex. USA, gör vi det inom juridiska ramverk som upprättar en säkerhetsnivå som är jämförbar med den i EU:s lagstiftning.

Standardavtalsklausuler

Europeiska kommissionen har godkänt användningen av standardavtalsklausuler som ett sätt att säkerställa att data som överförs till länder utanför EES har adekvat skydd. Personuppgifter anses skyddade när de överförs till länder utanför EES eller Förenade kungariket som inte omfattas av ett beslut om adekvat skydd genom att standardavtalsklausuler införlivas i avtal som ingås mellan parterna som överför data.

Vi använder dessa standardavtalsklausuler vid dataöverföringar.

Google erbjuder kunderna av sina företagstjänster dessa standardavtalsklausuler, bland annat för Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads och andra annonserings- och mätningsprodukter. Du kan läsa mer om hur Google använder dessa standardavtalsklausuler på privacy.google.com/businesses.

Privacy Shield-ramverken mellan EU och USA samt Schweiz och USA

I enlighet med vår Privacy Shield-certifiering följer vi EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA) och Swiss-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-ramverket mellan Schweiz och USA) som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet. Ramverken gäller insamling, användning och lagring av personliga uppgifter från EU:s medlemsländer (inklusive medlemsländerna i EES) och Storbritannien respektive Schweiz. Google, inklusive Google LLC och dess helägda amerikanska dotterbolag (om inte uttryckligen undantagna), har intygat att företaget följer Privacy Shield-principerna. Google är ansvarigt för alla personliga uppgifter som delas med en tredje part som utför extern bearbetning åt oss under Principen om ansvar för vidareöverföring, enligt beskrivningen i avsnittet Dela din information. Besök webbplatsen för Privacy Shield om du vill läsa mer om programmet Privacy Shield och se Googles certifiering.

Om du har frågor om våra integritetsrutiner i förhållande till Privacy Shield-certifieringen får du gärna kontakta oss. Google omfattas av amerikanska Federal Trade Commissions (FTC) befogenheter gällande undersökning och verkställande. Du kan även framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, så kommer vi arbeta med dem för att åtgärda ärendet. Under särskilda omständigheter kan Privacy Shield-ramverket föreskriva rätten att åberopa ett bindande skiljedomsförfarande i syfte att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt, såsom beskrivs i Bilaga I till Privacy Shield-principerna.

Sedan den 16 juli 2020 använder vi inte längre EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA) vid dataöverföring från EES eller Förenade kungariket till USA.

Googles appar
Huvudmeny