Ako spoločnosť Google uchováva zhromažďované dáta

Keď používate služby spoločnosti Google, zhromažďujeme dáta. Informácie o tom, čo zhromažďujeme, ako to robíme a ako môžete spravovať svoje dáta, sú uvedené v pravidlách ochrany súkromia. V týchto pravidlách uchovávania zistíte, prečo si ponechávame rôzne typy dát na rozličné časové obdobia.

Určité dáta môžete kedykoľvek odstrániť, niektoré sa odstraňujú automaticky a iné zasa podľa potreby uchovávame dlhšie časové obdobie. Keď ich odstránite, postupujeme podľa pravidiel odstraňovania, ktoré zaistia, že vaše dáta budú bezpečne a úplne odstránené z našich serverov, prípadne uchované iba v anonymizovanej podobe. Ako Google anonymizuje dáta

Informácie, ktoré uchovávame, dokým ich neodstránite

Poskytujeme rad služieb umožňujúcich opraviť alebo odstrániť dáta uložené v účte Google. Môžete napríklad:

Tieto dáta uchovávame vo vašom účte Google dovtedy, kým ich neodstránite. Ak služby používate bez prihlásenia do účtu Google, poskytujeme tiež možnosť odstrániť niektoré informácie prepojené s prostriedkami, ktoré používate na prístup k nim, ako je napríklad zariadenie, prehliadač alebo aplikácia.

Dáta, ktorých platnosť po určitom časovom období vyprší

V niektorých prípadoch neposkytneme spôsob odstránenia údajov, ale ich uchováme na vopred stanovené obdobie. V prípade jednotlivých typov údajov používame časové rámce podľa dôvodu ich zhromažďovania. Môžeme napríklad uchovať šírku a výšku prehliadača až na deväť mesiacov, čo nám umožní zaistiť správne zobrazovanie služieb vo viacerých rôznych typoch zariadení. Podnikáme aj kroky na anonymizáciu alebo pseudonymizáciu určitých údajov v rámci stanovených období. Napríklad anonymizujeme reklamné údaje v denníkoch serverov odstránením časti adresy IP po 9 mesiacoch a informácií o súboroch cookie po 18 mesiacoch. Určitý čas môžeme uchovávať aj pseudonymizované údaje, napríklad dopyty, ktoré neboli spojené s účtami Google používateľov.

Informácie, ktoré uchovávame, dokým neodstránite svoj účet Google

Niektoré údaje uchovávame, dokým používate svoj účet Google, ak nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia interagujú s funkciami a ako môžeme služby vylepšiť. Ak napríklad odstránite adresu, ktorú ste hľadali v Mapách Google, informácia, že ste použili funkciu trasy, môže byť vo vašom účte naďalej uložená. Mapy Google vám potom nebudú v budúcnosti zobrazovať tip, ako používať funkciu trasy.

Informácie, ktoré uchovávame dlhšie časové obdobie na obmedzené účely

Na základe obchodných a právnych podmienok nám niekedy vzniká povinnosť uchovať určité informácie na konkrétne účely a dlhšie časové obdobie. Keď napríklad spoločnosť Google spracuje pre vás platbu, prípadne keď zaplatíte spoločnosti Google, tieto dáta uchovávame dlhšie časové obdobie tak, ako sa to vyžaduje na daňové alebo účtovné účely. Niektoré dáta môžeme uchovať dlhšie časové obdobie napríklad z týchto dôvodov:

umožnenie bezpečného a úplného odstránenia.

Keď vymažete dáta zo svojho účtu Google, okamžite spustíme proces ich odstránenia z príslušnej služby aj systémov. Najprv sa ich pokúsime okamžite prestať zobrazovať a už sa nebudú používať na prispôsobenie prostredia vašich služieb spoločnosti Google. Ak napríklad odstránite video, ktoré ste pozerali prostredníctvom hlavného panela Moja aktivita, YouTube okamžite prestane zobrazovať postup v pozeraní daného videa.

Potom spustíme proces určený na bezpečné a úplné odstránenie dát z úložných systémov. Bezpečné odstránenie je dôležité na ochranu používateľov a zákazníkov pred náhodnou stratou dát. Ich úplné odstránenie zo serverov je rovnako dôležité na zaistenie spokojnosti používateľov. Tento proces všeobecne trvá približne dva mesiace od odstránenia. Obvykle zahŕňa obdobie na obnovenie trvajúce jeden mesiac, a to pre prípad, že dáta boli odstránené neúmyselne.

Jednotlivé úložné systémy spoločnosti Google, z ktorých sa odstraňujú dáta, majú vlastné podrobné procesy bezpečného a úplného odstránenia. Môžu zahŕňať opakované posielanie cez systém na potvrdenie, že boli odstránené všetky dáta, alebo krátke oneskorenia umožňujúce obnovenie po chybách. Odstránenie môže preto niekedy trvať dlhšie, keď sa vyžaduje viac času na bezpečné a úplné odstránenie daných dát.

Naše služby tiež používajú šifrované záložné úložisko ako ďalšiu úroveň ochrany, ktorá umožňuje obnovu po prípadných nehodách či katastrofách. Dáta môžu v týchto systémoch zostať až šesť mesiacov.

Rovnako ako v prípade všetkých procesov odstránenia môžu udalosti, ako sú napríklad bežná údržba, neočakávané výpadky, chyby či zlyhania protokolov, spôsobiť omeškanie procesov a oneskorenia v súvislosti s časovými rámcami uvedenými v tomto článku. Udržiavame systémy navrhnuté tak, aby tieto problémy zistili a vyriešili.

zabezpečenie, prevencia proti podvodom a zneužitiu;

Popis

Na vašu ochranu, ako aj ochranu ďalších osôb a spoločnosti Google proti podvodom, zneužitiu a neautorizovanému prístupu.

Prípady

Keď sa napríklad spoločnosť Google domnieva, že sa niekto pokúša uskutočniť reklamný podvod.

vedenie finančných záznamov;

Popis

Keď je spoločnosť Google zúčastnenou stranou finančnej transakcie vrátane prípadov, keď spracúva vašu platbu alebo keď jej platíte. Dlhšie uchovávanie týchto informácií sa často vyžaduje na účely, ako sú napríklad účtovníctvo, riešenie sporov a zaistenie súladu s predpismi týkajúcimi sa daní, odúmrti, prevencie prania špinavých peňazí, a ďalšími finančnými predpismi.

Prípady

Keď si napríklad zakúpite aplikácie z Obchodu Play alebo produkty zo služby Google Store.

zaistenie súladu s právnymi alebo regulačnými požiadavkami;

Popis

Na dodržiavanie všetkých príslušných zákonov, predpisov, právnych procesov alebo vynútiteľných žiadostí od vlády, prípadne ak je to potrebné na uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia.

Prípady

Keď napríklad spoločnosť Google dostane zákonné predvolanie.

zaistenie plynulosti služieb;

Popis

Na zaistenie plynulého poskytovania služby pre vás a ostatných používateľov.

Prípady

Keď napríklad zdieľate informácie s inými používateľmi (pošlete niekomu správu), ich vymazaním z účtu Google neodstránite ich kópie uchované adresátmi.

priama komunikácia so spoločnosťou Google;

Popis

Ak ste priamo komunikovali so spoločnosťou Google prostredníctvom kanála zákazníckej podpory, formulára na poskytnutie spätnej väzby alebo hlásenia chyby, spoločnosť Google môže uchovať primerané záznamy daných komunikácií.

Prípady

Keď napríklad odošlete spätnú väzbu v aplikácii Google, ako je napríklad Gmail alebo Disk.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka