Това е архивирана версия на Общите ни условия. Вижте текущата версия или всички предишни версии.

Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Google

Добре дошли в Google!

1. Вашите отношения с Google

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете на Google (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които Google ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на условията на правно споразумение между вас и Google. „Google“ означава Google Inc., чийто основен адрес на управление е 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Този документ обяснява как е съставено това споразумение и посочва някои от условията в него.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Google, вашето споразумение с Google винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3 Вашето споразумение с Google включва освен универсалните условия и условията на всяко правно съобщение, имащо отношение към услугите. По-нататък всички те са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях или в самата услуга, или чрез нейното използване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правна сила между вас и Google по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

2. Приемане на условията

2.1 За да използвате услугите, първо трябва да приемете условията. Не можете да използвате услугите, ако не приемете условията.

2.2 Можете да приемете условията, като:

(А) кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията или съгласието си с тях, когато Google ви е предоставил тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга; или

(Б) започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че Google ще счита вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък.

2.3 Не можете да използвате услугите и да приемете условията, ако (a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила с Google, или (б) ви е забранено да използвате услугите по законите на Съединените щати или други страни, включително страната, в която живеете или от която използвате услугите.

2.4 Преди да продължите, трябва да отпечатате или да запазите в компютъра си копие от универсалните условия за вашия архив.

3. Език на условията

3.1 Когато Google ви предоставя превод на английския текст на условията, приемате, че предоставеният превод е само за ваше улеснение и че текстът на английски език регламентира отношенията ви с Google.

3.2 Ако има противоречие между посоченото в английския текст и посоченото в превода, текстът на английски език има предимство.

4. Предоставяне на услугите от страна на Google

4.1 Google има дъщерни дружества и свързани юридически лица по света („Дъщерни дружества и свързани лица“). Понякога тези дружества ще ви предоставят услугите от името на Google. Вие потвърждавате и приемате, че дъщерните дружества и свързаните лица имат право да ви предоставят услугите.

4.2 Google постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които Google предоставя, е възможно да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

4.3 Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление Google може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите (или на която и да е част от услугите) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това. Можете да престанете да използвате услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично Google, когато престанете да използвате услугите.

4.4 Вие потвърждавате и приемате, че ако Google деактивира достъпа до вашия профил, това може да ви попречи да използвате услугите, данните във вашия профил, както и файловете или другите видове съдържание, които се намират в него.

4.5 Вие потвърждавате и приемате, че въпреки че понастоящем Google няма зададена фиксирана горна граница за количеството данни, които можете да изпращате или получавате чрез услугите, или за обема на хранилището, което се използва за осигуряването на която и да е от услугите, такава фиксирана горна граница може да бъде зададена от Google във всеки един момент, по усмотрение на Google.

5. Използване на услугите от ваша страна

5.1 За да използвате определени услуги, от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата или като част от вашето непрекъснато използване на услугите. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на Google, ще бъде винаги вярна, точна и актуална.

5.2 Вие приемате да използвате услугите само за цели, позволени от (а) условията и от (б) действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер до или от Съединените щати или други съответни държави).

5.3 Вие приемате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от Google, освен ако това не ви е изрично позволено в отделно споразумение с Google.

5.4 Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с услугите).

5.5 Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с Google, вие приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите с каквато и да било цел.

5.6 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че Google не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от Google) от всяко такова нарушение.

6. Защита на вашите пароли и профил

6.1 Вие приемате и разбирате, че носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използвате услугите.

6.2 Съответно, вие приемате, че носите цялата отговорност пред Google за всички дейности, които се извършват през вашия профил.

6.3 Ако разберете, че паролата или профилът ви се използват от неупълномощено лице, вие приемате незабавно да уведомите Google на адрес http://www.google.com/support/accounts?hl=bg.

7. Вашата лична информация и нейната поверителност

7.1 За информация относно използваните от Google практики за защита на данните моля, прочетете Декларацията за поверителност на Google на адрес http://www.google.bg/privacy.html. Тази декларация обяснява как Google използва вашата лична информация и как защитава нейната поверителност, когато използвате услугите.

7.2 Вие приемате вашите данни да бъдат използвани в съответствие с Декларацията за поверителност на Google.

8. Съдържание в услугите

8.1 Вие разбирате, че за цялата информация (като файлове с данни, писмен текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуконосители, снимки, видеоклипове или други изображения), която можете да използвате като част от услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от лицето, което е източник на това съдържание. По-нататък цялата тази информация е наричана „Съдържание“.

8.2 Трябва да знаете, че съдържанието, което ви се предоставя като част от услугите, включващо освен всичко друго реклами в услугите и спонсорирано съдържание в услугите, е възможно да бъде защитено с права върху интелектуалната собственост, които се притежават от спонсорите или рекламодателите, предоставили това съдържание на Google (или от други лица или дружества от тяхно име). Вие нямате право да изменяте, да отдавате под наем или на изплащане, да продавате, да разпространявате или да създавате производни творби на основата на това съдържание (изцяло или частично), освен ако нямате изрично разрешение за това от Google или притежателите на това съдържание в отделно споразумение.

8.3 Google си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, изменя, отхвърля или премахва всяко или която и да е част от съдържанието от всяка услуга. За някои от услугите Google може да предостави инструменти за филтриране на нецензурно сексуално съдържание. Тези инструменти включват настройките за сигурно търсене със SafeSearch (вижте http://www.google.bg/help/customize.html#safe). Освен това на пазара се предлагат услуги и софтуер, които ограничават достъпа до материали, към които можете да имате възражения.

8.4 Вие разбирате, че с използването на услугите можете да видите съдържание, което да намерите за обидно, неприлично или към което да имате възражения, и че в това отношение използвате услугите на свой риск.

8.5 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че Google не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас съдържание при използването на услугите и за последиците от вашите действия (включително всички загуби или щети, понесени от Google) при това.

9. Права на собственост

9.1 Вие потвърждавате и приемате, че Google (или лицензодателите на Google) притежават всички законови права, правомощия и дялове в услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Вие потвърждавате също така, че услугите могат да съдържат информация, която е обозначена като поверителна от Google, и че няма да разкривате тази информация без предварителното писмено съгласие на Google.

9.2 Освен при наличие на друго писмено споразумение с Google, нищо в условията не ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни носители на марката на Google.

9.3 Ако изрично сте получили правото да използвате някой от тези носители на марката в отделно писмено споразумение с Google, тогава приемате, че използването на тези носители ще бъде по силата на това споразумение, на всички разпоредби на условията, които са в сила, и на указанията за използване на носителите на марката на Google, които периодично се актуализират. Можете да се запознаете с тези указания онлайн на адрес http://www.google.bg/permissions/guidelines.html (или на други подобни URL адреси, които Google може да предоставя периодично).

9.4 С изключение на определения в Раздел 11 ограничен лиценз, Google потвърждава и приема, че не получава от вас (или от ваши лицензодатели) никакви права, правомощия и дялове по силата на тези условия в или върху съдържанието, което вие изпращате, публикувате, предавате или показвате в услугите или чрез тяхното използване, включително всички свързани с това съдържание права върху интелектуална собственост (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Освен ако нямате друго писмено споразумение за това с Google, вие приемате, че носите отговорност за защитата и прилагането на тези права и че Google няма задължение да прави това от ваше име.

9.5 Вие приемате да не премахвате, прикривате или променяте съобщенията за права на собственост (включително съобщенията за авторски права и търговски марки), които могат да бъдат включени към услугите или да се съдържат в тях.

9.6 Освен ако не сте упълномощени за това изрично в писмено споразумение с Google, вие приемате при използване на услугите да не използвате никакви търговски марки, марки на услуги, търговски наименования, логотипи на дружества и организации по начин, който може предумишлено или непредумишлено да доведе до объркване по отношение на собственика или упълномощения ползвател на такива марки, наименования или логотипи.

10. Лиценз от Google

10.1 Google ви дава персонален, валиден в целия свят лиценз без право на преотстъпване за неизключително и многократно използване на софтуера, предоставен ви от Google като част от услугите, които получавате от Google (наричан по-долу „Софтуерът“). Този лиценз е с единствена цел да ви даде възможност да използвате и се възползвате от услугите в предоставения от Google вид и по разрешения от условията начин.

10.2 Нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, обратно да проектирате, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Google.

10.3 Освен ако нямате изрично писмено разрешение за това от Google, нямате право да прехвърляте (или да подлицензирате) своите права за използване на софтуера, да предоставяте дялово участие в или върху своите права за използване на софтуера, както и по друг начин да прехвърляте която и да е част от своите права за използване на софтуера.

11. Лиценз за съдържанието от вас

11.1 Вие запазвате авторските права и всички други права, които вече притежавате за съдържанието, което подавате, публикувате или показвате в услугите или чрез тях. Като подавате, публикувате или показвате това съдържание, вие предоставяте на Google постоянен, неотменим и валиден в целия свят лиценз за неизключително и многократно пресъздаване, адаптиране, изменяне, превеждане, публикуване, публично представяне, публично излагане и разпространяване на всяко подадено, публикувано или показано от вас съдържание в услугите или чрез тях. Единствената цел на този лиценз е да позволи на Google да показва, разпространява и популяризира услугите и може да бъде отнеман за определени услуги, както е посочено в допълнителните условия на тези услуги.

11.2 Вие приемате, че този лиценз дава също право на Google да предоставя такова съдържание на други дружества, организации или лица, с които Google има споразумения за съвместно предоставяне на услуги, и да използва това съдържание във връзка с предоставянето на такива услуги.

11.3 Вие разбирате, че Google, извършвайки необходимите технически действия за предоставяне на услугите на своите потребители, може (a) да изпраща или разпространява вашето съдържание в различни обществени мрежи и в различни медии; и (б) да извършва такива промени във вашето съдържание, каквито са необходими, за да може то да отговаря и да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи, устройства, услуги или медии. Вие приемате, че този лиценз разрешава на Google да извършва такива действия.

11.4 Вие потвърждавате и гарантирате на Google, че притежавате всички необходими права, правомощия и пълномощия за предоставяне на горепосочения лиценз.

12. Актуализации на софтуера

12.1 Софтуерът, който използвате, може периодично и автоматично да изтегля и инсталира актуализации от Google. Тези актуализации служат за подобряване, обогатяване и развиване на услугите и могат да бъдат под формата на поправки, подобрени функции, нови софтуерни модули и напълно нови версии. Вие приемате да получавате такива актуализации (и разрешавате на Google да ви ги доставя) като част от използването на услугите.

13. Приключване на вашите отношения с Google

13.1 Условията продължават да бъдат в сила, докато не бъдат прекратени или от вас, или от Google в съответствие с долуописаните правила.

13.2 Ако искате да прекратите правното си споразумение с Google, можете да го направите, като (а) уведомите Google във всеки един момент и (б) като закриете своите профили за всички използвани от вас услуги, където Google ви дава такава възможност. Вашето уведомление трябва да бъде изпратено писмено на адреса на Google, който е посочен в началото на тези условия.

13.3 Google може във всеки един момент да прекрати правното си споразумение с вас, ако:

(А) Вие сте нарушили някоя от разпоредбите на условията (или сте извършили действия, които ясно показват, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате разпоредбите на условията); или

(Б) законът изисква това от Google (например, когато предоставянето на услугите на вас е или стане незаконно); или

(В) партньорът, съвместно с когото Google ви е предлагал услугите, прекъсне взаимоотношенията си с Google или престане да ви предлага услугите; или

(Г) Google е в процес на прекратяване на предоставянето на услугите на потребители в държавата, в която живеете или от която използвате услугата; или

(Д) Google реши, че предоставянето на услугите на вас вече не е икономически изгодно.

13.4 Нищо в този раздел не засяга правата на Google по отношение на предоставянето на услугите по силата на разпоредбите от Раздел 4 на условията.

13.5 Когато тези условия бъдат прекратени, всички права, задължения и отговорности по закон, от които вие и Google сте се възползвали, на които сте били обект (или които са се натрупали с времето, докато условията са били в сила) или които са били определени като безсрочни, не се засягат от прекратяването, а разпоредбите на алинея 20.7 продължават да бъдат в сила за такива права, задължения и отговорности безсрочно.

14. Изключение от гаранциите

14.1 Услугите се предоставят „във вида, в който са“, като Google, нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не ви дават никакви гаранция по отношение на тях.

14.2 По-специално, Google, нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не декларират и не ви гарантират, че:

(А) използването на услугите от ваша страна ще отговаря на изискванията ви;

(Б) използването на услугите от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно;

(В) всяка информация, получена от вас в резултат на използването на услугите, ще бъде точна и надеждна, и

(Г) че дефекти в работата или функционалността на който и да е софтуер, предоставен ви като част от услугите, ще бъдат отстранени.

14.3 Никакви други условия, гаранции или правила (включително подразбиращи се такива за задоволително качество, годност за определена цел или съответствие с описание) не се отнасят за услугите, освен в степента, в която е указано изрично в условията.

14.4 Нищо в условията не засяга законните ви права като краен потребител, които не могат да се променят или отменят чрез договор.

15. Ограничение на отговорността

15.1 Нищо в тези условия не изключва или ограничава отговорността на Google за загуби, която не може да бъде изключена или ограничена по силата на действащото законодателство.

15.2 По силата на общите разпоредби в алинея 15.1 по-горе Google, нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не носят отговорност пред вас за:

(А) всички косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от вас. Това включва всички пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на клиентела или професионална репутация, или понесена загуба на данни;

(Б) Каквито и да било загуби или вреди, които евентуално сте понесли, в резултат на:

(i) разчитане от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на някоя реклама или в резултат на взаимоотношения или транзакция между вас и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама се показва в услугите;

(ii) промени, които Google може да направи в услугите или поради окончателно или временно прекъсване на предоставянето на услугите (или на отделни части от тях);

(iii) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на съдържание и други комуникационни данни, поддържани или предавани от ваша страна при използването на услугите или чрез тях;

(iv) отказ или неспособност от ваша страна да предоставите на Google точна информация за вашия профил;

(v) отказ или неспособност от ваша страна да запазите сигурността и поверителността на вашата парола и на информацията от вашия профил.

15.3 Ограниченията на отговорността на Google пред вас в алинея 15.2 по-горе са в сила независимо дали Google е била осведомена или е трябвало да бъде уведомена за възможността за възникване на подобни загуби.

16. Правила за авторските права и търговските марки

16.1 Съгласно правилата си Google реагира на претенции за нарушени авторски права, които отговарят на съответното международно право за интелектуалната собственост (включително, в Съединените щати - Закона за авторското право в цифровото хилядолетие) и прекратява профилите на многократните нарушители. Подробности за правилата на Google можете да намерите на адрес http://www.google.bg/dmca.html.

16.2 Google следва процедура за жалби във връзка с търговските марки по отношение на рекламната дейност на Google, подробности за която можете да намерите на адрес http://www.google.bg/tm_complaint.html.

17. Реклами

17.1 Някои от услугите се издържат от рекламни приходи и може да показват реклами и обяви. Тези реклами може да се насочват според съдържанието на информацията, съхранена в услугите, според заявките, направени чрез услугите, или според друга информация.

17.2 Google може да променя начина, формата и мащаба на рекламирането в услугите, без да ви известява за това специално.

17.3 В замяна на предоставения ви от Google достъп за използване на услугите, вие приемате, че Google може да пуска такива реклами в услугите.

18. Друго съдържание

18.1 Услугите могат да включват хипервръзки към други уебсайтове, съдържание или ресурси. Google може да няма контрол върху уебсайтовете или ресурсите, предоставяни от различни от Google дружества или лица.

18.2 Вие потвърждавате и приемате, че Google не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не проверява и одобрява реклами, продукти или други материали, намиращи се в такива уебсайтове или ресурси, или предлагани чрез тях.

18.3 Вие потвърждавате и приемате, че Google не носи отговорност за загуби или щети, евентуално понесени от вас в резултат на наличието на тези външни сайтове или ресурси или в резултат на разчитането от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на реклама, продукти или други материали в такива уебсайтове или ресурси или предлагани чрез тях.

19. Промени в условията

19.1 Google може да прави периодично промени в универсалните условия или допълнителните условия. При въвеждането на такива промени, Google изготвя нов вариант на универсалните условия и го публикува на адрес http://www.google.com/accounts/TOS?hl=bg, а всички нови допълнителни условия ви се предоставят в свързаните с тях услуги или чрез тях.

19.2 Вие разбирате и приемате, че ако използвате услугите след датата, на която универсалните условия или допълнителните условия са били променени, Google ще счита вашето използване за приемане на новите универсални условия или допълнителни условия.

20. Общи законови условия

20.1 Понякога, когато използвате услугите, може (в резултат на използването на услугите или чрез него) да използвате услуга, да изтеглите софтуер или да закупите стоки, които се доставят от друго лице или дружество. Вашето използване на тези други услуги, софтуер или стоки може да подлежи на отделни условия между вас и съответното дружество или лице. Ако е така, условията не засягат вашите правоотношения с другите дружества или лица.

20.2 Условията представляват пълното правно споразумение между вас и Google, регламентират вашето използване на услугите (с изключение на услуги, които Google може да ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) и напълно заменят всякакви досегашни споразумения между вас и Google по отношение на услугите.

20.3 Вие приемате, че Google може да ви изпраща известия, включително отнасящи се до промени в условията, по имейл, обикновена поща или чрез публикации в услугите.

20.4 Вие приемате, че ако Google не упражни или не използва някое от законовите права или обезщетения, които се съдържат в условията (или от които Google има право да се възползва по силата на закон), това не се счита за официален отказ от правата на Google и че тези права и обезщетения продължават да бъдат на разположение на Google.

20.5 Ако някой съд с правомощия да решава такива въпроси отсъди, че някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна, тогава тази разпоредба отпада от условията, без това да засяга останалата част от условията. Останалите разпоредби на условията продължават да бъдат валидни и в сила.

20.6 Вие потвърждавате и приемате, че всеки член от групата дъщерни дружества на Google се счита за бенефициент като трето лице по условията и че такива дружества имат право пряко да налагат и да разчитат на всяка разпоредба от условията, която предполага ползи за тях (или права в тяхна полза). Освен тях никое друго лице или дружество няма права на бенефициент като трето лице по условията.

20.7 Условията и взаимоотношенията ви с Google според условията се подчиняват на законодателството на Англия. Вие и Google приемате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се на територията на Англия, при разрешаване на всички правни въпроси, възникнали във връзка с условията. Независимо от това, вие приемате, че Google продължава да има право да търси обезщетения по съдебен ред (или равностойни неотложни законови компенсации) във всяка една юрисдикция.

16 април 2007 г.

Приложения на Google
Главно меню