See on meie teenusetingimuste arhiivitud versioon. Vaadake praegust versiooni või kõiki varasemaid versioone.

Google’i teenusetingimused

Viimati muudetud: 11. november 2013 (vaadake arhiveeritud versioone)

Tere tulemast Google’isse!

Täname, et kasutate meie tooteid ja teenuseid („Teenused”). Teenusepakkuja on Google Inc. („Google”), mille aadress on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Teenuste kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega. Lugege neid hoolikalt.

Meie teenused on väga mitmekülgsed, seetõttu võivad rakenduda lisatingimused või tootenõuded (sh nõuded kasutuseale). Lisatingimused leiate asjakohaste teenuste juurest ja teenuse kasutamisel saavad need osaks teie lepingust meiega.

Meie teenuste kasutamine

Peate järgima kõiki eeskirju, mis on teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud.

Ärge kasutage meie teenuseid vääralt. Näiteks ärge häirige meie teenuseid ega proovige neile juurde pääseda, kasutades muid meetodeid kui meie pakutavad liides ja juhised. Võite meie teenuseid kasutada ainult seadusega kooskõlas, sh järgides kohaldatavaid eksporti ja reeksporti reguleerivaid seadusi ning määrusi. Võime peatada või katkestada teenuste pakkumise, kui te ei järgi meie tingimusi või eeskirju või kui uurime rikkumise kahtlust.

Meie teenuste kasutamine ei anna teile meie teenuste või teie poolt juurdepääsetava teabesisu intellektuaalomandi õiguste omandilist kuuluvust. Te ei tohi kasutada meie teenuste teabesisu, kui teil ei ole selle omaniku luba või teid ei ole selleks teisiti seaduslikult volitatud. Tingimused ei anna teile õigust kasutada teenuste brändingut ega logosid. Ärge eemaldage, varjake ega muutke meie teenustes sisalduvat või nendega kaasasolevat õigusalast teavet.

Meie teenustes on kuvavatud ka teabesisu, mis ei kuulu Google’ile. Selle teabesisu eest vastutab täielikult isik, kes selle kättesaadavaks teeb. Võime teabesisu üle vaadata määramaks, kas see on ebaseaduslik või rikub meie eeskirju, ja võime eemaldada või keelduda kuvamast teabesisu, mille kohta on meil alust arvata, et see rikub meie eeskirju või seadust. See ei tähenda tingimata, et vaatame teabesisu üle, seetõttu palun ärge seda eeldage.

Seoses meie teenuste kasutamisega võime saata teile teadandeid teenuse kohta, administratiivseid sõnumeid ja muud teavet. Võite mõnest neist teavitustest loobuda.

Mõni meie teenustest on saadaval mobiilseadmetes. Ärge kasutage neid teenuseid viisidel, mis teie tähelepanu häirivad ning segavad liiklus- ja ohutuseeskirjade järgimist.

Teie Google’i konto

Mõnede meie teenuste kasutamiseks on teil vaja Google’i kontot. Google’i konto võite ise luua või selle võib teile määrata administraator, nt tööandja või haridusasutus. Kui kasutate Google’i kontot, mille administraator on teile määranud, võivad rakenduda erinevad või lisatingimused ja administraator võib teie konto blokeerida või omada juurdepääsu teie kontole.

Google’i konto kaitsmiseks hoidke oma parool konfidentsiaalsena. Vastutate tegevuste eest, mis teie Google’i kontol või sellega seoses tehakse. Kui võimalik, ärge kasutage oma Google’i konto parooli kolmanda osapoole rakenduste puhul. Kui saate teada, et teie parooli või Google’i kontot on omavoliliselt kasutatud, siis järgige neid juhiseid.

Privaatsus ja autoriõiguste kaitse

Google’i privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas käime ümber teie isikuandmetega ja kaitseme teie privaatsust, kui kasutate meie teenuseid. Meie teenuste kasutamisel nõustute, et Google võib kasutada andmeid privaatsuseeskirjade järgi.

Autoriõiguste rikkumise teatistele reageerimine ja korduvate rikkujate kontode lõpetamine toimub Ameerika Ühendriikide autorikaitse seaduses (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) ettenähtud korras.

Pakume teavet, et aidata autoriõiguste omanikke veebis oleva intellektuaalomandi haldamisel. Kui te arvate, et keegi rikub teie autoriõigusi ja soovite meid teavitada, leiate teavet teatiste saatmise ja Google’i teatistele vastamist puudutavate eeskirjade kohta meie abikeskusest.

Teie teabesisu meie teenustes

Mõnes meie teenuses saate saata teabesisu. Teile jääb selles teabesisus teile kuuluva intellektuaalomandi õiguse omandiline kuuluvus. Lühidalt – mis kuulub teile, jääbki teile kuuluma.

Kui laadite üles või saadate muul viisil meie teenustesse teabesisu, annate Google’ile (ja meie koostööpartneritele) ülemaailmse litsentsi kasutada, hostida, salvestada, taastoota, muuta, luua tuletatud töid (nt tõlkimisest, kohandamisest või teistest meie tehtud muudatustest tingituna vajadusest muuta teie teabesisu meie teenustega paremini sobivaks), edasi anda, avaldada, avalikult esitada, avalikult kuvada ja levitada niisugust teabesisu. Selle litsentsiga teie poolt antud õigused kehtivad piiratud eesmärgil, et teenindada, reklaamida ja parandada meie teenuseid ning arendada uusi. Litsents kehtib ka pärast seda, kui peatate meie teenuste (nt Google Mapsi lisatud ärikataloogi kirje) kasutamise. Mõned teenused pakuvad võimalusi meie teenustes pakutavale teabesisule juurdepääsu omamiseks ja selle eemaldamiseks. Lisaks on mõnes teenuses tingimused või seaded, mis piiravad nendesse teenustesse saadetud teabesisu kasutamise ulatust. Veenduge, et teil on vajalikud õigused meile selle litsentsi andmiseks iga teabesisu kohta, mille olete meie teenustesse saatnud.

Kui teil on Google’i konto, võime oma teenustes kuvada teie profiilinime, profiilipildi ja Google’is või teie Google’i kontoga ühendatud kolmanda osapoole rakendustes tehtavad toimingud (näiteks +1-d, teie kirjutatud arvustused ja postitatud kommentaarid). Muuhulgas võime neid kuvada reklaamides ja muudes ärimaterjalides. Austame valikuid, mis te oma Google’i kontol jagamise või nähtavusseadete piiramiseks teete. Saate näiteks valida sellised seaded, et teie nime ega pilti reklaamis ei kuvata.

Privaatsuseeskirjadest või kindlate teenuste lisatingimustest leiate lisateavet selle kohta, kuidas Google teabesisu kasutab ja talletab. Kui saadate meie teenuste kohta tagasisidet või soovitusi, võime neid kasutada, ilma et meil oleks teie ees kohustusi.

Teave meie teenuste tarkvara kohta

Kui teenusel on vaja või see sisaldab allalaaditavat tarkvara, võib see automaatselt uuenduda teie seadmes kohe, kui uus versioon või funktsioon on saadaval. Mõned teenused võimaldavad teil automaatse uuendumise seadeid kohandada.

Google annab teile isikliku, ülemaailmse, tasuta, võõrandamatu ja ainuõiguseta litsentsi teenuse osana Google’i pakutava tarkvara kasutamiseks. Selle litsentsi ainueesmärk on lubada teil kasutada ja nautida Google’i pakutavate teenuste eeliseid viisil, mida lubavad käesolevad tingimused. Te ei tohi ühtegi osa meie teenustest või nendega kaasnevast tarkvarast kopeerida, muuta, levitada, müüa ega rentida, samuti ei tohi tarkvara pöördprojekteerida ega proovida lähtekoodi paljastada, v.a seadusega lubatud ulatuses või Google’ilt kirjaliku loa saamisel.

Avatud allikaga tarkvara on meile oluline. Osa meie teenustes kasutatavat tarkvara võidakse pakkuda avatud allika litsentsiga, mille teeme teile kättesaadavaks. Avatud allika litsentsis võib olla sätteid, mis selgesõnaliselt tühistavad mõned siintoodud tingimused.

Teenuste muutmine ja lõpetamine

Muudame ja täiustame oma teenuseid pidevalt. Võime funktsioone lisada ja eemaldada või kogu teenuse peatada või katkestada.

Võite teenuste kasutamise igal ajal peatada, kuigi meil on kahju, et lahkute. Google võib peatada teenuse pakkumise teile ja igal ajal lisada või luua uusi piiranguid oma teenustele.

Usume, et olete oma andmete omanik ja juurdepääsu säilitamine nendele andmetele on oluline. Teenuse peatamisel teavitame teid võimalusel varakult ja anname teile võimaluse teave teenusest eemaldada.

Meie garantiid ja lahtiütlused

Pakume oma teenuseid, rakendades kaubanduslikult mõistlikke tingimusi ja hoolt, ja loodame, et naudite meie teenuste kasutamist. Kuid teenustes on asjaolusid, mille kohta me ei anna lubadusi.

GOOGLE NING GOOGLE’I TARNIJAD JA LEVITAJAD EI ANNA TEENUSTE KOHTA KINDLAID LUBADUSI LISAKS TINGIMUSTES VÕI LISATINGIMUSTES SÕNASELGELT KIRJELDATULE. NÄITEKS EI ANNA ME LUBADUSI TEENUSTE SISU, TEENUSTE KONKREETSETE FUNKTSIOONIDE, TEENUSTE TÖÖKINDLUSE, KÄTTESAADAVUSE EGA TEIE VAJADUSTELE VASTAMISE KOHTA. PAKUME TEENUSEID OLEMASOLEVAL KUJUL.

MÕNED JURISDIKTSIOONID PAKUVAD TEATUD GARANTIISID, NÄITEKS KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, KINDLAKS EESMÄRGIKS KASUTAMISKÕLBLIKKUSE JA MITTERIKKUMISE KOHTA. SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST.

Vastutus teenuste eest

KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD, EI VASTUTA GOOGLE EGA GOOGLE’I TARNIJAD JA LEVITAJAD SAAMATA JÄÄNUD KASUMITE JA TULUDE, ANDMEKAO, FINANTSKAHJUDE EGA KAUDSETE, ERILAADSETE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE, HOIATAVA ISELOOMUGA JA KARISTAVA ISELOOMUGA KAHJUTASUDE EEST.

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES PIIRNEB NENDEST TINGIMUSTEST TULENEVATE NÕUETE, SH KAUDSETE TAGATISTE PUHUL GOOGLE’I NING SELLE TARNIJATE JA LEVITAJATE VASTUTUS SUMMAGA, MILLE MEILE TEENUSTE KASUTAMISE EEST MAKSITE (VÕI KOHUSTUSEGA TEILE UUESTI TEENUST PAKKUDA, KUI ME NII OTSUSTAME).

GOOGLE NING SELLE TARNIJAD JA LEVITAJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL KAHJUDE EGA KAHJUSTUSTE EEST, MIS EI OLE MÕISTLIKULT AIMATAVAD.

Teenuste kasutamine ärilistel eesmärkidel

Kui kasutate meie teenuseid oma ettevõtte nimel, siis nõustub teie ettevõte teenuste tingimustega. See vabastab Google’i, selle sidusettevõtted, ametnikud, agendid ja töötajad kahjude hüvitamise kohustusest ja kindlustab nad mis tahes nõuete, hagide või toimingute vastu, mis võivad tuleneda teenuste kasutamisest või olla seotud teenuste kasutamise või käesolevate tingimuste rikkumisega, sh mis tahes vastutusest või kuludest, mis tulenevad nõuetest, kahjudest, kahjustustest, hagidest, kohtuotsustest, kohtuvaidluskuludest ja advokaaditasudest.

Teave tingimuste kohta

Võime neid või muid teenusele kehtivaid lisatingimusi muuta, nt seaduse või teenuste muudatuse kajastamiseks. Peaksite tingimusi regulaarselt üle vaatama. Teatise tingimuste muutumise kohta postitame siia lehele. Teatise muudetud lisatingimuste kohta postitame kohaldatavasse teenusesse. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad kõige varem 14 päeva pärast postitamist. Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, lõpetage selle teenuse kasutamine.

Kui käesolevate tingimuste ja lisatingimuste vahel on konflikte, on lisatingimused ülimuslikud.

Need tingimused reguleerivad Google’i ja teie vahelist suhet. Need ei anna õigusi kolmandate osapoolte kasuks.

Kui te ei järgi neid tingimusi ja me ei reageeri sellele kohe, ei tähenda see, et loobume õigustest (näiteks õigusest tulevikus reageerida).

Kui selgub, et mõni tingimus ei ole jõustatav, ei mõjuta see teisi tingimusi.

Teenustest või tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad USA California osariigi seadused, v.a kollisiooninormid. Kõik teenustest või teenusetingimustest tekkivad või nendega seotud nõuded lahendatakse ainult Santa Clara maakonna (California, USA) föderaal- või riigikohtutes ning teie ja Google nõustute nende kohtute isikliku kohtualluvusega.

Lisateavet Google’iga ühenduse võtmise kohta vaadake meie kontakteerumislehelt.

Google'i rakendused
Peamenüü