To jest zarchiwizowana wersja naszych Warunków korzystania z usług. Wyświetl bieżącą wersję lub wszystkie poprzednie wersje.

Warunki korzystania z usług Google

Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2014 (wyświetl wersje archiwalne)

Witamy w Google

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i aplikacji („Usługi”). Usługi są świadczone przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Usługi są bardzo zróżnicowane, dlatego niekiedy mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania dotyczące konkretnych produktów (w tym ograniczenia wiekowe). Treść warunków dodatkowych jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część umowy między użytkownikiem a Google.

Korzystanie z Usług

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.

Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Google. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu i reeksportu. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z Usług nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.

W Usługach są udostępniane pewne treści nienależące do Google. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze sprawdzamy treści, dlatego nie należy przyjmować takiego założenia.

W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

Niektóre z naszych Usług są dostępne na telefony komórkowe. Nie należy korzystać z tego typu usług w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia stosowanie się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa bądź przepisów ruchu drogowego.

Twoje Konto Google

Do korzystania z niektórych Usług może być potrzebne konto Google. Użytkownik może utworzyć konto Google samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Podczas korzystania z konta Google przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Google, należy zadbać o poufność hasła. Za to, co dzieje się na koncie Google lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Nie należy używać hasła do konta Google w aplikacjach innych firm. W razie wykrycia nieuprawnionego użycia własnego hasła lub konta należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami.

Ochrona prywatności i praw autorskich

W Polityce prywatności Google wyjaśniono sposoby traktowania danych osobowych użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Google może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Reagujemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń, zgodnie z procedurą określoną w ustawie Digital Millennium Copyright Act obowiązującej w Stanach Zjednoczonych.

Udostępniamy informacje ułatwiające właścicielom praw autorskich zarządzanie swoją własnością intelektualną online. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa autorskie zostały przez kogoś naruszone, i chciałby nas o tym powiadomić, w naszym Centrum pomocy znajdzie informacje na temat sposobu przesyłania powiadomień, jak również zasady Google dotyczące reagowania na takie powiadomienia.

Materiały użytkownika w Usługach

Niektóre z Usług umożliwiają użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Krótko mówiąc, własność użytkownika nadal nią pozostaje.

Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając materiały do lub za pośrednictwem Usług, użytkownik udziela firmie Google (i jej współpracownikom) ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań (dzieł pochodnych, na przykład przez wykonanie tłumaczenia, adaptacji lub innych zmian w celu zapewnienia lepszego działania z Usługami). Użytkownik w ramach tej licencji przyznaje prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie Usług oraz tworzenie nowych. Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy użytkownik przestanie korzystać z Usług (dotyczy to na przykład wpisu o firmie dodanego w serwisie Mapy Google). W niektórych Usługach mogą istnieć sposoby uzyskania dostępu do umieszczonych w nich treści oraz usunięcia ich. Ponadto w pewnych Usługach obowiązują warunki lub ustawienia, które zawężają zakres wykorzystania przez nas treści przesłanych do tych Usług. Użytkownik musi mieć niezbędne prawa do udzielenia powyższej licencji na wszelkie materiały, które przesyła do Usług.

Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania. Tę analizę przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.

Google może w swoich usługach, w tym w reklamach i innych materiałach o charakterze komercyjnym, wyświetlać nazwę profilu, zdjęcie profilowe oraz czynności wykonywane przez właściciela konta Google w odniesieniu do posiadanego konta Google lub aplikacji innych firm połączonych z kontem Google (takich jak kliknięcia +1, opublikowane opinie oraz komentarze) Szanujemy wybory użytkowników w zakresie ograniczeń udostępniania lub ustawień widoczności konta Google. Na przykład można tak dobrać ustawienia, aby nazwa i zdjęcie użytkownika nie pojawiały się w reklamie.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania i przechowywania treści przez Google można znaleźć w Polityce prywatności oraz warunkach dodatkowych związanych z konkretnymi Usługami. Jeśli użytkownik prześle opinię lub propozycję dotyczącą Usług, możemy wykorzystać te informacje bez żadnych zobowiązań wobec niego.

Informacje o oprogramowaniu w Usługach

Jeśli Usługa wymaga korzystania z pobranego oprogramowania lub zawiera oprogramowanie do pobrania, może ono być automatycznie aktualizowane na urządzeniu użytkownika, gdy zostanie udostępniona nowa wersja lub funkcja. Niektóre Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi dostosowanie ustawień aktualizacji automatycznych.

Google udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Google w ramach Usług. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania ze świadczonych przez Google Usług w sposób dozwolony na mocy niniejszych warunków. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub użytkownik ma nasze pisemne pozwolenie.

Bardzo cenimy oprogramowanie typu open source. Niektóre programy stosowane w Usługach mogą być oferowane na mocy licencji open source, której treść zostanie udostępniona użytkownikowi. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z niniejszych warunków.

Modyfikowanie i likwidowanie Usług

Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi.

Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług, jednak zależy nam, aby do tego nie doszło. Google może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia.

Uważamy, że dane użytkownika należą do niego oraz że istotne jest zapewnienie mu do nich dostępu. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników oraz umożliwimy im pobranie informacji z danej Usługi.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Usługi świadczymy przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie przyjemne. Mimo to nie możemy w związku z Usługami złożyć pewnych obietnic.

FIRMA GOOGLE ANI JEJ DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH KONKRETNYCH OBIETNIC ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, INNYCH NIŻ WYRAŹNIE WYMIENIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ORAZ WARUNKACH DODATKOWYCH. NA PRZYKŁAD NIE OKREŚLAMY ŻADNYCH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W USŁUGACH, KONKRETNYCH FUNKCJI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI USŁUG, JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ NIE POTRZEB UŻYTKOWNIKA. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRZEWIDZIANO KONIECZNOŚĆ UDZIELENIA PEWNYCH GWARANCJI, NA PRZYKŁAD DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE.

Odpowiedzialność za Usługi

JEŚLI JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, FIRMA GOOGLE ANI JEJ DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY ANI DANE, STRATY FINANSOWE, SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE, A TAKŻE ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU STRAT MORALNYCH.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GOOGLE, JEJ DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG (LUB, JEŚLI PODEJMIEMY TAKĄ DECYZJĘ, OGRANICZONA DO PONOWNEGO ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG UŻYTKOWNIKOWI).

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA GOOGLE, JEJ DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEWIDZIEĆ PRZY ZASTOSOWANIU UZASADNIONYCH ŚRODKÓW.

Korzystanie z Usług w firmie

Jeśli usługi Google są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Firma zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google, jej podmioty stowarzyszone, kadrę kierowniczą, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, pozwami i działaniami, które wynikają z korzystania z Usług lub naruszenia niniejszych warunków bądź są z nimi związane. Obejmuje to ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania sądowego i opłat za obsługę prawną.

Informacje o niniejszych warunkach

Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Informacja o zmodyfikowaniu warunków dodatkowych zostanie opublikowana w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać.

Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

Niniejsze warunki określają relację między Google a użytkownikiem. Nie powodują one powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Wszelkie spory, które wynikły z niniejszych warunków lub Usług bądź w związku z nimi, podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Wszystkie roszczenia powstałe na skutek tych warunków lub Usług bądź z nimi związane będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik i Google zgadzają się na osobistą jurysdykcję tych sądów.

Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej.

Aplikacje Google
Menu główne