புதுப்பிப்புகள் சேவை விதிமுறைகள்

சேவை விதிமுறைகளில் நாங்கள் மேற்கொள்ளும் மாற்றங்களைக் குறித்து எங்களால் முடிந்தவரை வெளிப்படையான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்க விரும்புகிறோம். இந்தக் காப்பகத்தில் 1999 முதல் தற்போது வரையிலான எங்கள் சேவை விதிமுறைகளின் பதிப்புகளைப் பார்க்க முடியும்.

Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு