Overzicht van wijzigingen in de Servicevoorwaarden van Google

Aan de hand van dit overzicht krijgt u inzicht in de belangrijkste updates die we hebben aangebracht in onze Servicevoorwaarden. We hopen dat deze pagina nuttig is, maar raden u met klem aan de volledige Voorwaarden te lezen.

Wat er in deze voorwaarden staat

In dit artikel wordt het doel van de Voorwaarden beschreven en vindt u een overzicht van belangrijke artikelen.

Serviceprovider

In dit artikel worden de naam en locatie aangegeven van het bedrijf waarmee u een contract aangaat en dat de services levert die u gebruikt.

Minimum leeftijd

In dit artikel worden de vereisten gedefinieerd voor de minimum leeftijd die geldt voor het gebruik van Google-services.

 • Dit artikel is nieuw
 • We hebben een link toegevoegd naar specifieke vereisten voor de minimum leeftijd om je eigen Google-account te beheren
 • Als u een ouder of voogd bent, hebben we uitgelegd wanneer u verantwoordelijk bent voor de activiteit van uw kind in de services

Uw relatie met Google

In dit artikel wordt de relatie tussen u en Google verder gedefinieerd als u Google-services gebruikt.

Wat u van ons kunt verwachten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we onze services verbeteren en wijzigen.

 • We hebben toegezegd dat we u op de hoogte stellen als wijzigingen die we aanbrengen in een service, aanzienlijk zijn en een negatieve impact op u kunnen hebben (behalve in urgente situaties zoals een wettelijke vereiste)

Wat we van u verwachten

In dit artikel wordt beschreven wat uw verantwoordelijkheden zijn als u ervoor kiest Google-services te gebruiken.

 • We hebben een link toegevoegd naar een pagina met servicespecifieke aanvullende voorwaarden zodat u gemakkelijker alle gebruiksvoorwaarden kunt vinden die van toepassing zijn op een bepaalde service
 • We hebben links naar andere beleidsregels en bronnen toegevoegd
 • We hebben enkele algemene gedragsregels verduidelijkt voor wanneer mensen met elkaar communiceren in onze services

Toestemming voor het gebruik van uw content

In dit artikel wordt het bereik gedefinieerd van de rechten (of licentie) die u aan ons verleent als u ervoor kiest content te delen met onze services.

 • We hebben de structuur en de tekst vereenvoudigd en hebben voorbeelden opgenomen om de licentie begrijpelijker te maken. De manier waarop we uw content gebruiken, verandert hiermee niet en we vragen niet om aanvullende rechten.
 • We hebben de licentie preciezer gemaakt. We hebben bijvoorbeeld verduidelijkt dat we uw content alleen openbaar weergeven als u deze zichtbaar hebt gemaakt voor anderen. Ook hebben we de duur van de licentie verduidelijkt.
 • We hebben ook verduidelijkt wat niet onder de licentie valt. De licentie is bijvoorbeeld niet van invloed op uw privacyrechten.

Google-services gebruiken

Uw Google-account

Dit artikel bevat informatie over het maken van een Google-account en wat uw verantwoordelijkheden zijn als u een account maakt.

Google-services gebruiken namens een organisatie

In dit artikel wordt uitgelegd dat als u de services gebruikt namens een organisatie, de beheerder van dat Google-account mogelijk enige controle heeft over de manier waarop u de services gebruikt.

Servicegerelateerde communicatie

In dit artikel wordt beschreven hoe we met u communiceren over onze services en hoe we uw feedback over onze services gebruiken.

Content in Google-services

In dit artikel wordt uitgelegd dat als u Google-services gebruikt, u het volgende te zien kunt krijgen: (1) uw eigen content, (2) content van Google, en (3) content die eigendom is van andere mensen en organisaties. Het artikel bevat informatie over die content, hoe die content kan worden gebruikt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u zich zorgen maakt.

 • We hebben een link toegevoegd naar de pagina met rechten voor Google-branding (Google Brand Permissions). Op deze pagina worden onze merknormen beschreven en de toestemming die u nodig heeft als u onze branding wilt gebruiken

Software in Google-services

In dit artikel wordt de software beschreven die u mogelijk tegenkomt in onze services en wordt uitgelegd welke rechten u heeft om die software te gebruiken.

 • We hebben de beschrijving vereenvoudigd van de licentie die we aan u verlenen

In geval van problemen en onenigheid

In dit artikel worden de juridische concepten uitgelegd aan de hand waarvan de verwachtingen en verantwoordelijkheden worden vastgesteld in geval van problemen.

 • We hebben duidelijkere taal gebruikt om uit te leggen dat u wettelijk recht hebt op (1) een bepaalde servicekwaliteit, en (2) manieren om problemen op te lossen als er iets fout gaat, en dat de Voorwaarden die rechten niet beperken of wegnemen

Garantie

Dit artikel biedt u een garantie. Dit is een verzekering dat een product of service presteert in overeenstemming met een bepaalde norm.

 • We willen onze services leveren met gepaste vakkundigheid en zorg

Disclaimers

Dit artikel biedt u een disclaimer die onze wettelijke verantwoordelijkheden onder de Voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden specificeert en beperkt.

Aansprakelijkheid

In dit gedeelte worden mogelijke aansprakelijkheden in geval van problemen beschreven, zowel voor u als voor Google. Aansprakelijkheid is verlies als gevolg van elk soort juridische eis. Deze Voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden uitsluitend voor zover is toegestaan in de toepasselijke wetgeving.

 • We hebben verduidelijkt dat we alleen verantwoordelijk zijn voor de rechten en aansprakelijkheden die worden beschreven in de Voorwaarden en de servicespecifieke aanvullende voorwaarden en voor zaken die niet wettelijk kunnen worden beperkt
 • We hebben verduidelijkt dat we onze aansprakelijkheid niet beperken voor bepaalde zaken, zoals overlijden of persoonlijk letsel, fraude, grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag
 • Voor zakelijke gebruikers en organisaties hebben we nieuwe tekst toegevoegd over waarvoor we verantwoordelijk zijn in geval van problemen, waaronder verhoging van het geldbedrag dat u van ons kunt terugkrijgen en specificatie van de zaken waarvoor Google niet verantwoordelijk is
 • We hebben de schadeloosstelling verduidelijkt die zakelijke gebruikers en organisaties ons bieden met betrekking tot onwettig gebruik van de services of schending van de Voorwaarden of servicespecifieke voorwaarden

Actie ondernemen in geval van problemen

In dit artikel worden de redenen beschreven waarom we uw content uit onze services kunnen verwijderen of uw toegang tot Google-services kunnen intrekken.

 • We hebben de omstandigheden verduidelijkt waaronder we uw content kunnen verwijderen en wanneer we uw toegang tot Google-services kunnen opschorten of beëindigen
 • We hebben toegezegd u waar redelijkerwijs mogelijk van tevoren te informeren dat we actie gaan ondernemen en beschrijven enkele beperkte uitzonderingen
 • We hebben een link toegevoegd naar een bezwaarprocedure die u kunt volgen als u denkt dat we uw account ten onrechte hebben beëindigd
 • Dit artikel is nieuw

Beslechting van geschillen, geldend recht en rechtbanken

In dit artikel wordt uitgelegd welke wetten en rechtbanken we gebruiken om geschillen te beslechten.

Over deze voorwaarden

In dit artikel worden de algemene bepalingen beschreven die van toepassing zijn op de Voorwaarden.

 • We hebben verduidelijkt dat niets in de Voorwaarden is bedoeld om eventuele wettelijke rechten die u heeft te beperken
 • We hebben verduidelijkt waarom we mogelijk wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden. We stellen u nu van tevoren op de hoogte als we een wezenlijke wijziging gaan doorvoeren, behalve als we een nieuwe functie of service lanceren of in urgente situaties.
 • We hebben verduidelijkt dat als u niet akkoord gaat met wijzigingen die we aanbrengen in onze Voorwaarden, u uw content moet verwijderen en de services niet meer moet gebruiken of uw Google-account moet sluiten

Belangrijke termen

In dit artikel worden de belangrijkste termen beschreven die voorkomen in de Voorwaarden.

 • Dit artikel is nieuw

Veelgestelde vragen

Waarom zijn de Servicevoorwaarden nu gewijzigd?

We verbeteren onze Servicevoorwaarden zodat ze duidelijker zijn. Deze wijzigingen zijn in lijn met de veranderende regelgeving en onze continue inzet om onze communicatie met gebruikers te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Raadpleeg het bovenstaande overzicht met wijzigingen voor een gedetailleerde lijst met wijzigingen in onze Servicevoorwaarden. Hier volgen de belangrijkste wijzigingen in een oogopslag:

 • Beter leesbaar: Onze Servicevoorwaarden zijn een juridisch document, maar we hebben ons best gedaan om ze duidelijker te maken. Zo hebben we definities toegevoegd en links naar nuttige informatie.
 • Betere communicatie: We hebben duidelijk uitgelegd wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze services (bijvoorbeeld als we een functie toevoegen of verwijderen) en wanneer we de toegang van een gebruiker beperken of beëindigen. Ook doen we meer om u op de hoogte te brengen van een wijziging die een negatief effect heeft op uw gebruik van onze services.
 • Google Chrome, Google Chrome OS en Google Drive zijn toegevoegd aan de Voorwaarden: Google Chrome, Google Chrome OS en Google Drive vallen nu ook onder onze verbeterde Voorwaarden. Voor deze services gelden ook servicespecifieke voorwaarden en beleidsregels, zodat u de unieke eigenschappen van deze services beter kunt begrijpen.
 • Geen wijzigingen in ons Privacybeleid: We brengen geen wijzigingen aan in het Privacybeleid van Google en we hebben niets aangepast aan hoe we met uw gegevens omgaan. We herinneren u eraan dat u altijd naar uw Google-account kunt gaan om uw privacyinstellingen te controleren en te beheren hoe uw gegevens worden gebruikt.

Wat betekenen de geüpdatete Servicevoorwaarden voor mijn privacy en gegevens?

We hebben geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop we met uw gegevens omgaan. In ons Privacybeleid kunt u meer lezen over onze privacyprocedures. We herinneren u eraan dat u uw privacyinstellingen altijd kunt bekijken in uw Google-account en dat u hier uw gegevens en personalisatie kunt beheren.

Waarom vallen Google Drive, Google Chrome en Google Chrome OS nu ook onder de algemene Servicevoorwaarden van Google? Wat betekent dit voor mijn gebruik van deze producten?

Er verandert niets aan hoe we met uw gegevens omgaan in Google Chrome, Google Chrome OS en Google Drive. Met de huidige, geüpdatete Servicevoorwaarden is uw gebruik van deze producten onderworpen aan zowel de verbeterde Servicevoorwaarden als de servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels. Hierdoor heeft u meer inzicht in de algemene voorwaarden die voor de meeste Google-services gelden naast de servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels die voor bepaalde producten gelden, zoals Google Drive, Google Chrome en Chrome OS. Ons privacybeleid wordt niet gewijzigd. Het Privacybeleid van Google is nog steeds van toepassing op de informatie die we verzamelen in Google-producten, waaronder Chrome en Chrome OS (zoals uitgelegd in de privacyverklaring van Chrome) en Drive.

Heeft dit iets te maken met de Richtlijn inzake auteursrechten van de Europese Unie of met de AVG?

Nee. Deze wijzigingen hebben niets te maken met de Richtlijn inzake auteursrechten van de Europese Unie of met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat gebeurt er als ik de geüpdatete Servicevoorwaarden niet accepteer?

Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u uw content verwijderen en stoppen met het gebruik van de services. U kunt ook op elk moment uw relatie met ons beëindigen door uw Google-account te verwijderen.

Google-apps
Hoofdmenu