Podsumowanie zmian Warunków korzystania z usług Google

Podsumowanie ma ułatwić zapoznanie się z najważniejszymi aktualizacjami, które wprowadziliśmy w naszych Warunkach korzystania z usług. Zdecydowanie jednak zachęcamy do przeczytania pełnej wersji Warunków.

Co jest zawarte w tych warunkach

W tej sekcji opisano cele związane z Warunkami i zawarto omówienie najważniejszych sekcji dokumentu.

Dostawca usług

W tej sekcji podano nazwę i adres firmy, z którą użytkownik zawiera umowę i z której usług korzysta.

Wymagania dotyczące wieku

W tej sekcji określono wymagania dotyczące wieku obowiązujące podczas korzystania z usług Google.

 • Ta sekcja jest nowa
 • Dodaliśmy link do wymagań dotyczących wieku, które trzeba spełnić, by móc zarządzać własnym kontem Google
 • Wyjaśniliśmy, na czym polega odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego za aktywność dziecka w usługach

Relacje użytkownika z Google

W tej sekcji określono relację Google z użytkownikiem, który korzysta z naszych usług.

Nasze zobowiązania

W tej sekcji opisano nasze podejście do ulepszania i zmieniania naszych usług.

 • Zobowiązaliśmy się do powiadamiania użytkowników w przypadku wprowadzenia w usługach znacznych zmian, które mogą negatywnie wpłynąć na użytkownika (z wyjątkiem nagłych sytuacji, takich jak konieczność dostosowania się do wymagań prawnych)

Zobowiązania naszych użytkowników

W tej sekcji opisano obowiązki użytkownika usług Google.

 • Dodaliśmy link do strony z warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług, która ułatwia znalezienie wszystkich warunków korzystania z konkretnej usługi
 • Dodaliśmy linki do innych zasad i materiałów
 • Sprecyzowaliśmy podstawowe reguły postępowania obowiązujące użytkowników, którzy kontaktują się ze sobą za pomocą naszych usług

Zezwolenie na używanie treści użytkownika

W tej sekcji określono zakres uprawnień (licencję), które użytkownik przyznaje Google, gdy decyduje się udostępniać treści w naszych usługach.

 • Uprościliśmy strukturę i język licencji oraz podaliśmy przykłady ułatwiające jej zrozumienie. Nie zmieniamy przy tym sposobu korzystania z treści użytkowników ani nie prosimy o dodatkowe uprawnienia.
 • Sprecyzowaliśmy postanowienia licencji. Na przykład wyjaśniliśmy, że będziemy publicznie wyświetlać treści użytkownika tylko wtedy, gdy udostępni je innym osobom. Określiliśmy również okres obowiązywania licencji.
 • Wyjaśniliśmy też, czego licencja nie obejmuje. Na przykład nie wpływa ona na prawo do ochrony prywatności.

Używanie usług Google

Twoje Konto Google

W tej sekcji przedstawiono informacje na temat konta Google i obowiązków użytkowników, którzy je utworzyli.

Używanie usług Google w imieniu organizacji

W tej sekcji wyjaśniono, że jeśli użytkownik korzysta z usług w imieniu organizacji, administrator tego konta Google może mieć pewną kontrolę nad sposobem korzystania z usług przez użytkownika.

Powiadomienia dotyczące usług

W tej sekcji opisano, jak komunikujemy się z użytkownikami w sprawie naszych usług oraz jak wykorzystujemy opinie dotyczące tych usług.

Treści w usługach Google

W tej sekcji wyjaśniono, że podczas korzystania z usług Google użytkownik może widzieć (1) swoje treści, (2) treści Google oraz (3) treści należące do innych osób i organizacji. Sekcja zawiera informacje dotyczące tych treści oraz sposobów ich wykorzystywania i kontaktowania się z nami w przypadku wątpliwości.

 • Dodaliśmy link do strony na temat uprawnień związanych z marką Google, na której wyjaśniamy, jakie są nasze standardy w tym zakresie oraz uprawnienia niezbędne do korzystania z tej marki

Oprogramowanie w usługach Google

W tej sekcji opisano oprogramowanie, które może być dostępne w naszych usługach, oraz wyjaśniono, jakie są uprawnienia użytkownika dotyczące korzystania z tego oprogramowania.

 • Uprościliśmy opis licencji przyznawanej użytkownikowi.

Rozwiązywanie problemów i sporów

W tej sekcji zostały opisane pojęcia prawne, które określają oczekiwania i obowiązki w przypadku wystąpienia problemów.

 • Uprościliśmy sformułowania dotyczące tego, że użytkownik ma prawo do (1) odpowiedniej jakości usług i (2) udostępnienia mu sposobów naprawy potencjalnych problemów oraz że niniejsze Warunki nie ograniczają ani nie wyłączają żadnego z tych praw.

Gwarancja

W tej sekcji użytkownik uzyskuje gwarancję – czyli zapewnienie, że produkt lub usługa będzie działać zgodnie z określonymi standardami.

 • Zobowiązaliśmy się świadczyć nasze usługi z należytą starannością.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ta sekcja zawiera wyłączenie odpowiedzialności, które określa i ogranicza naszą odpowiedzialność prawną z tytułu tych Warunków oraz warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług.

Odpowiedzialność

W tej sekcji opisujemy potencjalną odpowiedzialność w razie wystąpienia problemów — zarówno Twoją, jak i Google. Odpowiedzialność oznacza tutaj stratę wynikającą z roszczenia prawnego dowolnego typu. Niniejsze Warunki ograniczają naszą odpowiedzialność w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

 • Doprecyzowaliśmy, że nasza odpowiedzialność dotyczy tylko praw i zobowiązań opisanych w niniejszych Warunkach i warunkach dodatkowych dotyczących poszczególnych usług oraz innych sytuacji, które według prawa nie mogą być ograniczone.
 • Doprecyzowaliśmy, że nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za takie okoliczności jak śmierć lub obrażenia ciała, oszustwo, rażące niedbalstwo ani wina umyślna.
 • Dodaliśmy nowe sformułowania dotyczące naszej odpowiedzialności wobec użytkowników biznesowych i organizacji w przypadku wystąpienia problemów. Obejmuje to m.in. wysokość możliwej do odzyskania kwoty pieniędzy oraz określenie, za co Google nie odpowiada.
 • Doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące zabezpieczania nas przez użytkowników biznesowych i organizacje przed postępowaniami, które wynikają z korzystania z usług w sposób niezgodny z prawem albo naruszenia niniejszych Warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług.

Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów

W tej sekcji opisano możliwe przyczyny usunięcia treści użytkownika z naszych usług lub zablokowania mu dostępu do usług Google.

 • Doprecyzowaliśmy, w jakich okolicznościach możemy usunąć treści użytkownika lub zablokować mu dostęp do usług Google.
 • Zobowiązaliśmy się powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem (gdy tylko będzie to możliwe), zanim podejmiemy dalsze działania. Dodaliśmy też opis pewnych ograniczonych wyjątków.
 • Dodaliśmy link do procesu składania odwołania dla użytkowników, którzy uważają, że ich konto zostało wyłączone w wyniku błędu.
 • Ta sekcja jest nowa

Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy

Ta sekcja zawiera informacje o obowiązującym prawie i sądach, przed którymi będą rozstrzygane spory.

Informacje o tych warunkach

Ta sekcja opisuje ogólne postanowienia dotyczące niniejszych Warunków.

 • Doprecyzowaliśmy, że żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ograniczania praw mogących przysługiwać użytkownikowi na mocy prawa.
 • Doprecyzowaliśmy, dlaczego możemy modyfikować niniejsze Warunki lub warunki dodatkowe dotyczące poszczególnych usług. Użytkownik otrzyma teraz wcześniejsze powiadomienie o każdej istotnej zmianie, z wyjątkiem informacji dotyczących uruchomienia nowej funkcji lub usługi albo nagłych sytuacji.
 • Doprecyzowaliśmy, że w przypadku braku zgody na zmiany wprowadzone w Warunkach użytkownik powinien usunąć swoje treści i zaprzestać korzystania z usług lub usunąć swoje konto Google.

Kluczowe terminy

W tej sekcji opisano najważniejsze terminy używane w niniejszych Warunkach.

 • Ta sekcja jest nowa

Najczęstsze pytania

Dlaczego zmieniły się teraz Warunki korzystania z usług?

Wprowadzamy zmiany, by Warunki korzystania z usług lepiej spełniały swoją rolę i były łatwiejsze do zrozumienia. W zaktualizowanych Warunkach uwzględniamy zmieniające się środowisko prawne i upraszczamy naszą komunikację z użytkownikami.

Jakie są główne zmiany?

Szczegółową listę zmian w Warunkach korzystania z usług znajdziesz w podsumowaniu zmian powyżej. Oto, czego możesz się spodziewać po aktualizacji:

 • Lepsza czytelność: Warunki są dokumentem prawnym, ale staramy się, by były jak najbardziej zrozumiałe. Aby to osiągnąć, dodaliśmy linki do przydatnych informacji oraz definicje.
 • Lepsza komunikacja: wyraźnie wyjaśniliśmy, kiedy wprowadzimy zmiany w naszych usługach (np. dodamy lub usuniemy jakąś funkcję) i kiedy ograniczymy lub zablokujemy użytkownikowi dostęp do nich. Będziemy też dodatkowo powiadamiać Cię, gdy zmiana negatywnie wpłynie na wygodę korzystania z naszych usług.
 • Dodanie do Warunków Google Chrome, Google Chrome OS i Dysku Google: nasze ulepszone Warunki uwzględniają teraz Google Chrome, Google Chrome OS i Dysk Google. Oprócz tego usługi te mają też własne warunki i zasady, które odnoszą się tylko do nich.
 • Brak zmian w Polityce prywatności: Polityka prywatności Google nie zmieniła się – Twoje informacje będziemy przetwarzać tak samo jak dotychczas. Przypominamy, że na koncie Google zawsze możesz sprawdzić swoje ustawienia prywatności i decydować, w jaki sposób są wykorzystywane Twoje dane.

Co oznaczają zmiany w Warunkach korzystania z usług dla mojej prywatności i moich danych?

Nie wprowadziliśmy żadnych zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych. Nasze procedury ochrony prywatności znajdziesz w Polityce prywatności. Przypominamy, że na koncie Google możesz zawsze przejrzeć ustawienia prywatności oraz zarządzać swoimi danymi i personalizacją.

Dlaczego przenosicie Dysk Google, Google Chrome i Google Chrome OS do ogólnych Warunków korzystania z usług Google? Czy w związku z tym zmieni się sposób korzystania z tych usług?

Twoje informacje w Google Chrome, Google Chrome OS i na Dysku Google nadal będą przetwarzane tak samo. Od momentu opublikowania opisanych tutaj zmian podczas korzystania z tych usług obowiązują zaktualizowane i ulepszone Warunki korzystania z usług. Są one uzupełnieniem dodatkowych warunków dotyczących danej usługi oraz polityki. Dzięki temu łatwiej można zrozumieć ogólne warunki obowiązujące w większości usług Google jednocześnie z dodatkowymi warunkami i zasadami dotyczącymi konkretnych usług, takich jak Dysk Google, Google Chrome i Chrome OS. Nic się nie zmienia w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności Google nadal obowiązuje w przypadku informacji, które zbieramy w usługach Google, w tym na Dysku oraz w Chrome i Chrome OS (wyjaśnienia znajdziesz w Informacjach na temat ochrony prywatności w Chrome).

Czy ma to jakiś związek z Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym lub RODO?

Nie. Te zmiany nie mają nic wspólnego z Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ani Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję zaktualizowanych Warunków korzystania z usług?

Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowe warunki, powinien usunąć swoje treści i zaprzestać używania usług. Pamiętaj też, że w dowolnym momencie można zakończyć relację z nami, usuwając swoje konto Google.

Aplikacje Google
Menu główne