Дефиниции

авторски права

Законово право, което дава възможност на създателя на оригинално произведение (като например публикация в блог, снимка или видеоклип) да реши дали и как произведението му може да се използва от други лица съгласно определени ограничения и изключения (като например „свободно използване“).

бизнес потребител

Физическо или юридическо лице, което не е потребител (вижте дефиницията за „потребител“).

вашето съдържание

Нещата, които създавате, качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте чрез услугите ни, като например:

 • документите, таблиците и презентациите, които създавате;
 • публикациите в блог, които качвате чрез Blogger;
 • отзивите, които изпращате чрез Карти;
 • видеоклиповете, които съхранявате в Диск;
 • имейлите, които изпращате и получавате чрез Gmail;
 • снимките, които споделяте с приятели чрез Снимки;
 • маршрутите за пътувания, които споделяте с Google.

гаранция

Уверение за това, че представянето на даден продукт или услуга ще отговаря на определен стандарт.

дъщерно дружество

Юридическо лице, което принадлежи към групата дружества на Google, състояща се от Google LLC и дъщерните дружества на Google LLC, включително следните дружества, които предоставят потребителски услуги в ЕС: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited и Google Dialer Inc.

запазена марка

Символи, имена и изображения, използвани с търговска цел, които служат за различаване на стоките или услугите на дадено физическо лице или организация от тези на други.

обезщетяване или обезщетение

Договорното задължение на физическо лице или организация да компенсира загубите, понесени от друго физическо лице или организация заради съдебни производства, като например съдебни дела.

ограничаване на отговорността

Изявление, което ограничава правната отговорност на дадено лице.

организация

Юридическо лице (като например корпорация, организация с нестопанска цел или учебно заведение), а не физическо лице.

потребител

Физическо лице, използващо услугите на Google за лични цели, несвързани с търговска дейност, със служебните задължения, бизнеса, длъжността или професията му. (Вижте дефиницията за „бизнес потребител“)

права на интелектуална собственост

Правата над човешките умотворения, като например изобретения (патентни права), литературни и художествени произведения (авторски права), дизайни (права върху дизайна) и символи, имена и изображения, използвани с комерсиална цел (запазени марки). Правата на интелектуална собственост може да принадлежат на вас, друго физическо лице или организация.

услуги

Услугите на Google, които са предмет на настоящите Общи условия, са продуктите и услугите, посочени на адрес https://policies.google.com/terms/service-specific, включително:

 • приложения и сайтове (например Търсене и Карти);
 • платформи (като Google Пазаруване);
 • интегрирани услуги (които са вградени в приложения или сайтове на други дружества, като например Карти);
 • устройства и други стоки (като Google Nest).

Много от тези услуги включват и съдържание, което можете да предавате поточно или с което да взаимодействате.

oтговорност

Загуби от всякакъв тип правни искове, независимо дали искът е въз основа на договор, неправомерно увреждане (включително небрежност), или друга причина, и дали е можело загубите да бъдат предвидени.

Приложения на Google
Главно меню