Mga Kahulugan

affiliate

Organisasyon na napapabilang sa grupo ng mga kumpanya ng Google, na ang ibig sabihin ay Google LLC at ang mga sangay nito, kabilang ang mga sumusunod na kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo na pang-consumer sa EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, at Google Dialer Inc.

bayaran ng danyos o pagbabayad-danyos

Ang napagkasunduang obligasyon batay sa kontrata ng isang indibidwal o organisasyon na bayaran ang mga pagkaluging natamo ng isa pang indibidwal o organisasyon mula sa mga aksyong legal gaya ng mga pagkaso.

business user

Isang indibiwal o entity na hindi isang consumer (tingnan ang consumer).

consumer

Isang indibidwal na gumagamit sa mga serbisyo ng Google para sa personal, di-komersyal na layuning hindi saklaw ng kanyang hanapbuhay, negosyo, kakayahan, o propesyon. (Tingnan ang business user)

copyright

Isang legal na karapatang nagbibigay-daan sa lumikha ng orihinal na gawa (gaya ng post sa blog, larawan, o video) na magpasya kung at paano puwedeng gamitin ng ibang tao ang orihinal na gawang iyon, na napapailalim sa ilang partikular na limitasyon at pagbubukod (gaya ng "patas na paggamit" at "patas na transaksyon").

disclaimer

Pahayag na naglilimita sa mga legal na pananagutan ng isang tao.

iyong content

Mga bagay na ginagawa, ina-upload, isinusumite, sino-store, ipinapadala, natatanggap, o ibinabahagi mo gamit ang aming mga serbisyo, gaya ng:

 • Docs, Sheets, at Slides na lilikhain mo
 • mga post sa blog na in-upload mo sa pamamagitan ng Blogger
 • mga review na isinumite mo sa pamamagitan ng Maps
 • mga video na na-store mo sa Drive
 • mga email na ipinapadala at natatanggap mo sa pamamagitan ng Gmail
 • mga larawang ibinahagi mo sa mga kaibigan sa pamamagitan ng Photos
 • mga itinerary sa paglalakbay na ibinahagi mo sa Google

mga karapatan sa Intellectual Property (IP rights)

Mga karapatan sa likha ng o kathang isip, gaya ng mga imbensyon (mga karapatan sa patent); mga literary at artistic na gawa (copyright); mga disenyo (design rights); at mga simbolo, pangalan, at larawang ginamit sa commerce (mga trademark). Posibleng pag-aari mo, ng isa pang indibidwal, o ng isang organisasyon ang mga karapatan sa Intellectual Property.

mga serbisyo

Ang mga serbisyo ng Google na napapailalim sa mga tuntuning ito ay ang mga produkto at serbisyong nakalista sa https://policies.google.com/terms/service-specific, kasama ang:

 • mga app at site ng Google (tulad ng Search at Maps)
 • mga platform (gaya ng Google Shopping)
 • mga kasamang serbisyo o "intergrated services" (gaya ng Maps na naka-embed sa mga app o site ng iba pang kumpanya)
 • mga device at iba pang produkto (gaya ng Google Nest)

Kasama sa marami sa mga serbisyong ito ang content na puwede mong i-stream o makaugnayan.

organisasyon

Legal na entity (gaya ng korporasyon, non-profit, o paaralan) at hindi indibidwal na tao.

sagutin

Mga pagkalugi (o losses) mula sa anumang uri ng legal na habol (o claim), ang habol (o claim) man ay batay sa isang kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), o iba pang dahilan, inasahan o nahulaan ang mga pagkaluging iyon o hindi.

trademark

Mga simbolo, pangalan, at larawang ginamit sa commerce na may kakayahang makatukoy sa mga produkto o serbisyo ng isang indibidwal o organisasyon mula sa iba.

warranty

Katiyakang gagana ang isang produkto o serbisyo batay sa isang partikular na pamantayan.

Mga app ng Google
Pangunahing menu