Definicje

gwarancja

Zapewnienie, że produkt lub usługa będzie działać zgodnie z określonymi standardami.

konsument

Osoba fizyczna, która korzysta z usług Google do celów osobistych, niekomercyjnych i niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym zawodem. (Porównaj z definicją użytkownika biznesowego).

odpowiedzialność

Straty z tytułu roszczenia prawnego, niezależnie od tego, czy roszczenie wynika z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa) lub innej przyczyny, i czy te straty można było przewidzieć lub ich oczekiwać.

organizacja

Podmiot prawny (np. korporacja, organizacja non-profit lub szkoła) – nie osoba fizyczna.

podmiot stowarzyszony

Podmiot należący do grupy Google (Google LLC wraz z podmiotami zależnymi). Są to między innymi te firmy świadczące usługi dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited i Google Dialer Inc.

prawa autorskie

Prawo, które pozwala twórcy oryginalnych treści (na przykład posta na blogu, zdjęcia lub filmu) określić, czy i w jakim zakresie te treści mogą być używane przez innych użytkowników, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i wyjątków (takich jak „dozwolony użytek” i „działanie w dobrej wierze”).

prawa własności intelektualnej

Prawa do wytworów umysłu, np. wynalazków (prawa patentowe), dzieł literackich i artystycznych (prawa autorskie), projektów (prawa do wzorów), a także wykorzystywanych w handlu symboli, nazw i obrazów (znaki towarowe). Prawa własności intelektualnej mogą należeć do użytkownika, innej osoby fizycznej lub organizacji.

rekompensować lub rekompensata

Zobowiązanie umowne osoby fizycznej lub organizacji do zrekompensowania strat poniesionych przez inną osobę fizyczną lub organizację w wyniku postępowań prawnych, np. procesu sądowego.

treści użytkownika

Materiały, które użytkownik tworzy, importuje, przesyła, przechowuje, wysyła, odbiera lub udostępnia przy użyciu usług Google, na przykład:

 • Tworzone przez użytkownika Dokumenty, Arkusze i Prezentacje
 • Posty na blogu przesłane za pomocą Bloggera
 • Opinie przesyłane za pomocą Map
 • Filmy przechowywane na Dysku
 • E-maile wysłane i otrzymane przy użyciu Gmaila
 • Zdjęcia udostępniane znajomym za pomocą Zdjęć
 • Udostępniane Google plany podróży

usługi

Usługi Google, które podlegają tym warunkom, to te wymienione pod adresem https://policies.google.com/terms/service-specific. Są to między innymi:

 • aplikacje i witryny (na przykład wyszukiwarka lub Mapy);
 • platformy (na przykład Zakupy Google);
 • usługi zintegrowane (na przykład Mapy umieszczone na stronach i w aplikacjach innych firm);
 • urządzenia i inne towary (na przykład Google Nest).

Wiele z tych usług zawiera też treści, które można odtwarzać strumieniowo lub z których można korzystać w sposób interaktywny.

użytkownik biznesowy

Osoby fizyczne lub podmioty, które nie są konsumentami (zgodnie z definicją terminu „konsument”).

wyłączenie odpowiedzialności

Stwierdzenie, które ogranicza czyjąś odpowiedzialność prawną.

znak towarowy

Używane w handlu symbole, nazwy i obrazy, dzięki którym można odróżnić towary i usługi danej osoby fizycznej lub organizacji od innych towarów i usług.

Aplikacje Google
Menu główne