Как Google третира правителствените искания за потребителска информация

Правителствени органи от цял свят искат от Google да разкрие потребителска информация. Внимателно преглеждаме всяко искане, за да се уверим, че съблюдава приложимите закони. Ако исканата информация е прекалено обширна, се опитваме да стесним обхвата, a в някои случаи сме против предоставянето на каквато и да е данни. В отчета си за прозрачност споделяме информация за броя и типа на исканията, които получаваме.

Начинът, по който отговаряме на дадено искане, зависи от доставчика ви на услугите на Google — за повечето ни услуги това е или Google LLC, дружество в Съединените щати, съществуващо съгласно законите на САЩ, или Google Ireland Limited, ирландско дружество, съществуващо съгласно законите на Ирландия. За да разберете кой е вашият доставчик на услуги, прегледайте Общите ни условия или се свържете с администратора на профила си в Google, ако профилът е управляван от организация.

Когато получим искане от правителствен орган, преди да разкрием информация, изпращаме имейл до профила на потребителя. Ако профилът се управлява от организация, ще уведомим администратора му.

Когато законът забранява това съгласно условията на искането, няма да изпратим известие. Ще изпратим известиe след изтичане на законовата забрана, като например периода за неразгласяване, наложен от закон или чрез съдебно разпореждане.

Възможно е да не изпратим известие, ако профилът е деактивиран или присвоен. Също така може да не изпратим известие при спешни случаи, като например заплаха за безопасността на дете или заплаха за живота. Тогава ще изпратим известие, ако научим, че случаят вече не е спешен.

Искания от правителствени органи в САЩ в случаи, свързани с граждански, административни и наказателни дела

Четвъртата поправка в Конституцията на САЩ и Законът за поверителност на електронните съобщения (ECPA) ограничават възможността на правителството да принуди даден доставчик да разкрие потребителска информация. Органите в САЩ трябва да направят поне долупосочените неща:

 • Във всички случаи: Да изпратят призовка, за да заставят разкриването на основна информация за регистрацията на абонатите и определени IP адреси.
 • При наказателни дела
  • Да получат съдебно разпореждане за разкриване на записи, които не представляват съдържание, като например полетата „До“, „От“, „Як“, „Ск“ и „Клеймо за дата и час“ в имейлите.
  • Да получат заповед за претърсване, с която се разпорежда разкриване на съдържанието на съобщения, като например имейли, документи и снимки.

Искания от правителствени органи в САЩ в случаи, свързани с националната сигурност

При разследвания, свързани с националната сигурност, правителството на САЩ може да използва искане относно засягаща националната сигурност информация или някое от пълномощията, предоставени съгласно Закона за наблюдение на чуждото разузнаване (FISA), за да застави Google да предостави потребителска информация.

 • Исканията относно засягаща националната сигурност информация не изискват упълномощаване от съдия и могат да се използват само за да ни заставят да предоставим ограничена информация за абонатите.
 • Разпорежданията и упълномощаванията съгласно FISA могат да се използват, за да ни заставят да провеждаме електронно наблюдение и да разкрием съхранявани данни, включително съдържание от различни услуги, като например Gmail, Диск и Снимки.

Искания от правителствени органи извън САЩ

Google LLC понякога получава искания за разкриване на данни от правителствени органи извън САЩ. В тези случаи е възможно да предоставим потребителска информация, ако при това са спазени всички долупосочени неща:

 • Законодателството на САЩ, което означава, че достъпът и разкриването на информация са разрешени съгласно приложимото законодателство на САЩ, като например Закона за поверителност на електронните съобщения (ECPA).
 • Законодателството на държавата, от която е изпратено искането, което означава, че изискваме от съответния орган да следва същата надлежна процедура и законови изисквания, които щяха да са приложими, ако искането беше отправено към местен доставчик на подобна услуга.
 • Международните норми, което означава, че предоставяме данни само в отговор на искания, които зачитат принципите за свобода на словото и поверителност на Global Network Initiative и свързаните с тях указания за внедряване.
 • Правилата на Google, които включват всички приложими Общи условия и Декларации за поверителност, както и правилата, свързани със защитата на свобода на словото.

Тъй като Google Ireland отговаря за предоставянето на повечето от услугите ни в Европейското икономическо пространство и Швейцария, това дружество получава и искания за потребителска информация.

Искания от правителствени органи в Ирландия

Google Ireland взема предвид законодателството на Ирландия, когато разглежда исканията за потребителска информация от ирландските органи. Според него ирландските правоохранителни органи трябва да получат съдебно разпореждане, за да заставят Google Ireland да предостави потребителска информация.

Искания от правителствени органи извън Ирландия

Google Ireland предлага услуги на потребителите в Европейското икономическото пространство и Швейцария и понякога получава искания за разкриване на данни от правителствени органи извън Ирландия. В тези случаи е възможно да предоставим потребителски данни, ако при това са спазени всички долупосочени неща:

 • Законодателството на Ирландия, което означава, че достъпът и разкриването на информация са разрешени съгласно приложимото ирландско законодателство, като например ирландския Закон за наказателното правосъдие.
 • Законодателството на Европейския съюз, приложимо в Ирландия, което означава всички закони на ЕС, приложими в Ирландия, включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
 • Законодателството на държавата, от която е изпратено искането, което означава, че изискваме от съответния орган да следва същата надлежна процедура и законови изисквания, които щяха да са приложими, ако искането беше отправено към местен доставчик на подобна услуга.
 • Международните норми, което означава, че предоставяме данни само в отговор на искания, които зачитат принципите за свобода на словото и поверителност на Global Network Initiative и свързаните с тях указания за внедряване.
 • Правилата на Google, които включват всички приложими Общи условия и Декларации за поверителност, както и правилата, свързани със защитата на свобода на словото.

Ако имаме основания да смятаме, че можем да предотвратим нечия смърт или тежки физически наранявания, може да предоставим информация на даден правителствен орган — например при бомбена заплаха, стрелба в училище, отвличане, предотвратяване на самоубийство и случаи с изчезнали лица. Въпреки това разглеждаме и тези искания в съответствие с приложимото законодателство и правилата си.

Приложения на Google
Главно меню