Slik håndterer Google forespørsler om brukerinformasjon fra myndighetene

Offentlige organ fra hele verden ber Google om å videreformidle brukerinformasjon. Vi går nøye gjennom hver forespørsel for å sørge for at den oppfyller gjeldende lover. Hvis en forespørsel ber om for mye informasjon, prøver vi å begrense den, og i noen tilfeller motsetter vi all fremlegging av informasjon. Vi deler informasjon om hvor mange og hva slags forespørsler vi får, i innsynsrapporten.

Hvordan vi responderer på en forespørsel, er avhengig av Google-tjenesteleverandøren din – for de fleste tjenestene våre er det enten Google LLC, et amerikansk selskap som er underlagt amerikansk lov og rett, eller Google Ireland Limited, et irsk selskap som er underlagt irsk lov og rett. For å finne ut hvilken som er din tjenesteleverandør, kan du gjennomgå Googles vilkår for bruk eller sjekke med kontoadministratoren din, hvis Google-kontoen din administreres av en organisasjon.

Når vi mottar en forespørsel fra et offentlig organ, sender vi en e-post til brukerkontoen før vi videreformidler informasjon. Hvis kontoen administreres av en organisasjon, sender vi varsel til kontoadministratoren.

Vi gir ikke varsel når det er juridisk forbudt i henhold til vilkårene i forespørselen. Vi gir varsel etter at et juridisk forbud er opphevet, for eksempel når den lovfestede eller rettspålagte konfidensialitetsperioden er utløpt.

Vi gir ikke varsel hvis kontoen er blitt deaktivert eller kapret. Og vi gir muligens ikke varsel i nødssituasjoner, for eksempel trusler mot sikkerheten til et barn eller trusler mot en persons liv. I slike tilfeller gir vi varsel hvis vi finner ut at nødssituasjonen er over.

Forespørsler fra amerikanske offentlige organ i sivil-, forvaltnings- og kriminalsaker

Det fjerde grunnlovstillegget til den amerikanske grunnloven og Electronic Communications Privacy Act (ECPA) begrenser myndighetenes mulighet til å tvinge en leverandør til å formidle brukerinformasjon. Amerikanske myndigheter må gjøre minst ett av følgende:

 • I alle tilfeller: Utstede en stevning for å tvinge videreformidling av grunnleggende informasjon fra abonnentregistrering og visse IP-adresser.
 • I kriminalsaker
  • Få en rettskjennelse for å tvinge videreformidling av poster annet enn innhold, for eksempel feltene Til, Fra, Kopi, Blindkopi og Tidsmerke i e-poster.
  • Få en ransakelsesordre for å tvinge videreformidling av innholdet i kommunikasjon, for eksempel e-postmeldinger, dokumenter og bilder.

Forespørsler fra amerikanske offentlige organ i tilfeller som involverer nasjonal sikkerhet

I undersøkelser knyttet til nasjonal sikkerhet kan de amerikanske myndighetene bruke NSL-er (National Security Letter) eller en av autorisasjonene som ble gitt i Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), til å tvinge Google til å oppgi brukerinformasjon.

 • NSL-er krever ikke rettslig autorisasjon og kan bare brukes til å tvinge oss til å oppgi begrenset abonnentinformasjon.
 • FISA-ordrer og -autorisasjoner kan brukes til å tvinge elektronisk overvåkning og videreformidling av lagrede data, inkludert innhold fra tjenester som Gmail, Disk og Foto.

Forespørsler fra offentlige organ utenfor USA

Google LLC mottar av og til forespørsler om videreformidling av data fra offentlige organ utenfor USA. Når vi mottar slike forespørsler, kan vi oppgi brukerinformasjon hvis det er i henhold til alt av det følgende:

 • Amerikansk lov og rett, som betyr at tilgangen og videreformidlingen tillates i henhold til gjeldende amerikansk lov og rett, for eksempel Electronic Communications Privacy Act (ECPA).
 • Lov og rett i landet som ber om informasjon, som betyr at vi krever at myndighetene i landet følger samme rettssikkerhetsprinsipper og juridiske krav som hadde blitt fulgt hvis forespørselen ble sendt til en lokal leverandør av en lignende tjeneste.
 • Internasjonale normer, som betyr at vi bare oppgir data som svar på forespørsler som er i henhold til prinsippene om ytringsfrihet og personvern fra Global Network Initiative og tilknyttede retningslinjer for implementering.
 • Googles retningslinjer, som inkluderer alle gjeldende vilkår for bruk og personvernregler samt retningslinjer knyttet til beskyttelse av ytringsfrihet.

Siden Google Ireland er ansvarlig for å levere flesteparten av Google-tjenestene i EØS og Sveits, mottar de også forespørsler om brukerinformasjon.

Forespørsler fra irske offentlige organ

Google Ireland tar hensyn til irsk lov og rett ved evaluering av forespørsler om brukerinformasjon fra irske organer. Irsk lov og rett krever at irske politimyndigheter får en juridisk autorisert ordre for å tvinge Google Ireland til å oppgi brukerinformasjon.

Forespørsler fra offentlige organ utenfor Irland

Google Ireland tilbyr tjenester til brukere som befinner seg i hele EØS og Sveits, og av og til mottar vi forespørsler om videreformidling av data fra offentlige organ utenfor Irland. I slike tilfeller kan vi oppgi brukerdata hvis det er i henhold til alt av det følgende:

 • Irsk lov og rett, som betyr at tilgangen og videreformidlingen tillates i henhold til gjeldende irsk lov og rett, for eksempel Irish Criminal Justice Act.
 • EU-lover som gjelder i Irland, som betyr alle EU-lover som gjelder i Irland, inkludert EUs personvernforordning (GDPR).
 • Lov og rett i landet som ber om informasjon, som betyr at vi krever at myndighetene i landet følger samme rettssikkerhetsprinsipper og juridiske krav som hadde blitt fulgt hvis forespørselen ble sendt til en lokal leverandør av en lignende tjeneste.
 • Internasjonale normer, som betyr at vi bare oppgir data som svar på forespørsler som er i henhold til prinsippene om ytringsfrihet og personvern fra Global Network Initiative og tilknyttede retningslinjer for implementering.
 • Googles retningslinjer, som inkluderer alle gjeldende vilkår for bruk og personvernregler samt retningslinjer knyttet til beskyttelse av ytringsfrihet.

Hvis vi har rimelig grunn til å tro at vi kan forhindre dødsfall eller alvorlig personskade, kan vi oppgi informasjon til offentlige organ, for eksempel i tilfelle bombetrusler, skoleskytinger, selvmordsforhindring og saker med savnede personer. Vi vurderer fremdeles slike forespørsler med hensyn til gjeldende lover og retningslinjene våre.

Google-apper
Hovedmeny