Danh sách dịch vụ và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Các dịch vụ áp dụng Điều khoản dịch vụ của Google cũng như các điều khoản và chính sách dành riêng cho dịch vụ đó

Điều khoản dịch vụ của Google áp dụng cho các dịch vụ trong danh sách bên dưới. Bên cạnh từng dịch vụ, chúng tôi cũng liệt kê các điều khoản và chính sách bổ sung áp dụng riêng cho dịch vụ đó. Điều khoản dịch vụ cùng các điều khoản và chính sách bổ sung xác định mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi cũng như trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ này.

Danh sách này chỉ chứa các dịch vụ chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ chung của Google. Một số ít các dịch vụ phổ biến, như YouTube, sẽ có điều khoản riêng do các tính năng đặc thù của các dịch vụ đó. Phần lớn các sản phẩm tính phí dành cho doanh nghiệp và các sản phẩm API dành cho nhà phát triển của chúng tôi cũng có các điều khoản riêng.

Chúng tôi thường ra mắt các dịch vụ mới, và đôi khi cũng cập nhật các điều khoản và chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cố hết sức để duy trì việc cập nhật nội dung trên trang này và đặt mục tiêu làm mới trang thường xuyên.

Dịch vụ
 
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính